HISTORIA PARAFII

HISTORIA PARAFII

opracowanie: Jan Tomaszewski 

BUDOWA KOŚCIOŁA I PARAFII W CHOCICZY

Po II wojnie światowej nastąpiło oddzielenie państwa od kościoła, a nauka religii w szkołach została zlikwidowana i pozostawiona księżom. Dzieci z całej parafii musiały uczęszczać na naukę religii do kościoła parafialnego w Nowym Mieście. Po objęciu parafii przez księdza Kazimierza Kasprzaka, dla uczniów klas I – IV zorganizowano naukę religii w Chociczy u Stanisława Pawlaka, który na ten cel udostępnił pomieszczenia piwniczne. Warunki lokalowe nie pozwalały na zorganizowanie nauki dla uczniów klas starszych. Jedynym rozwiązaniem było pobudowanie kaplicy – domu katechetycznego. Rozpoczęto czynić starania w celu znalezienia odpowiedniego miejsca na budowę. W tym czasie rodziny Tadeusza i Kazimiery Kropskich oraz Adama i Heleny Stasińskich czyniły starania w celu pobudowania domu bliźniaczego na terenie swoich działek. 

Po przeprowadzonych rozmowach przez księdza proboszcza Kazimierza Kasprzaka rodziny zrezygnowały z budowy domu i w dniu 20 grudnia 1979r. przekazały działki wraz ze zgromadzonym materiałem budowlanym parafii. 1 czerwca 1981r. działki zostały przepisane na własność kościoła parafialnego w Nowym Mieście.

Dokumentację domu katechetycznego przygotował inżynier Wacław Wojtera z Poznania.

Kuria Metropolitalna w Poznaniu zatwierdziła projekt w lipcu 1981r.,

a w październiku Urząd Gminy w Nowym Mieście wydał zezwolenie na budowę.

Jesienią tegoż roku fundamenty pod budowlę wykonali ofiarodawcy działek.

Wiosną 1982r. na wykonanych fundamentach rozpoczęto wznoszenie murów.

Ogólny entuzjazm mieszkańców Chociczy sprawił,

że rozpoczętą w kwietniu budowę doprowadzono przed zimą do postawienia murów i wykonania stropów.

Głównym wykonawcą, odpowiedzialnym za budowę był Feliks Stolka – mistrz budowlany z Boguszynka,

a wierni, nie tylko z Chociczy, na ten cel nie szczędzili pracy, materiałów i pieniędzy.

W 1983r. przeprowadzono prace związane z wyposażaniem wnętrza.

Wykonano instalacje elektryczną, nagłaśniającą oraz wodno – kanalizacyjną i grzewczą.

Podłączono centralne ogrzewanie do sieci grzewczej kombinatu PGR Chocicza.

Równocześnie wstawiono okna i drzwi wykonane przez Stanisława Pawlaka – miejscowego stolarza.

Położono tynki wewnętrzne i wykonano posadzkę. Na zewnątrz wykonano dach i założono rynny.

Od ulicy Leśnej i Kościelnej postawiono opłotowanie, a wokół kaplicy położono płytki chodnikowe.

W surowym obiekcie w 1983r. odbyło się pierwsze święcenie potraw wielkanocnych.

W dniu 23 października 1983r. ksiądz proboszcz Kazimierz Kasprzak

odprawił pierwszą Mszę świętą w intencji seniorów.

W wigilię Bożego Narodzenia ksiądz proboszcz poświęcił kaplicę i odprawił Pasterkę.

12 lutego 1984r. inspektor szkolny z Nowego Miasta podarował ławki do salki katechetycznej,

a od 16 lutego rozpoczęto systematyczną naukę religii dla uczniów wszystkich klas.

W kwietniu 1984r. Stanisław Pawlak wykonał ołtarz i ambonę, a w późniejszym czasie konfesjonały.

Natomiast 29 kwietnia odbył się pierwszy odpust , a kaplicy nadano tytuł Miłosierdzia Bożego.

Przed wizytacją biskupa w dniu 18 sierpnia 1985r. wmontowano tabernakulum.

Podczas wizytowania parafii w Nowym Mieście 29 września 1985r. ksiądz arcybiskup Jerzy Stroba

dokonał uroczystego poświęcenia kaplicy w Chociczy i odprawił Mszę świętą.

Od tej pory w kaplicy systematycznie odprawiano Msze święte i nabożeństwa.

W 1985r. zakupiono organy, a w 1986r. obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.

Obraz Miłosierdzia Bożego, namalowany przez artystę malarza

Stanisława Pacholskiego z Poznania poświęcono 28 października1986r.

Podczas wizytacji w dniu 21 kwietnia 1991r. ksiądz biskup Stanisław Napierała

wygłosił słowo Boże i poświęcił ławki w kaplicy wykonane przez Stanisława Pawlaka.

Obraz siostry Faustyny Kowalskiej namalował artysta malarz Adam Kędzia z Jarocina,

a poświęcono go w święto Miłosierdzia Bożego 14 kwietnia 1996r.

Kuria Arcybiskupia w Poznaniu 27 maja 2002r. wyraziła zgodę

na udzielanie w kaplicy chrztów i ślubów.

Pierwszy ślub odbył się 20 lipca 2002r., a pierwszy chrzest miał miejsce 8 marca 2003r.

Do pierwszej Komunii świętej w dniu 25 maja 2003r. przystąpiło 28 dzieci.

Przed uroczystym przyjęciem Komunii świętej dzieci odsłoniły dzwonnicę,

którą częściowo ufundowały.

1 lipca 2003r. ksiądz Tadeusz Naskręt powołany został na wikariusza w Nowym Mieście,

jednocześnie powierzono mu zorganizowanie parafii w Chociczy.

16 października 2003r. odbyła się uroczystość nadania miejscowemu gimnazjum imienia Jan Pawła II.

Na zakończenie Mszy świętej w gimnazjum wysłannik arcybiskupa Stanisława Gądeckiego,

biskup Marek Jędraszewski poinformował zebranych o ustanowieniu parafii w Chociczy.

Pierwszym proboszczem nowej parafii został ksiądz Tadeusz Naskręt.

W niedzielę 19 października 2003r. dziekan nowomiejski Franciszek Bortnowski

w obecności księdza kanonika Kazimierza Kasprzaka i księdza Tadeusza Lorka,

proboszcza w Nowym Mieście poinformował zgromadzonych na Mszy świętej o godzinie 9.45

o dekrecie ustanawiającym parafię i o jej pierwszym proboszczu.

W skład nowej parafii weszli mieszkańcy Chociczy, Roguska i Teresy,

a kaplica pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego stała się kościołem parafialnym.

CMENTARZ W CHOCICZY

 

Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania gminy Nowe Miasto

przewidziano utworzenie cmentarza w Chociczy i 27 kwietnia 1998r.

Rada Gminy podjęła uchwałę o przekazaniu parafii w formie darowizny gruntu

o powierzchni 2,5 hektara z przeznaczeniem na założenie cmentarza.

13 maja 1998r. dokonano zapisu notarialnego na rzecz parafii Nowe Miasto.

21 maja 1998r. nastąpiło poświęcenie krzyża na miejscu powstającego cmentarza.

2 czerwca 1998r. proboszcz nowomiejski Kazimierz Kasprzak powołuje

Społeczny Komitet Budowy Cmentarza, na którego czele staje Bolesław Szymański.

20 czerwca 1998r. zostaje wybrany jeden z dwóch projektów koncepcyjnych zagospodarowania

i urządzenia cmentarza przygotowanych przez architekta Waldemara Szeszułę z Poznania.

19 listopada 1998r. wójt gminy wydaje decyzję o warunkach zabudowy

i zagospodarowania oraz zgodę na doprowadzenie wody.

Na początku 1999r. starosta średzki zatwierdza projekt budowlany i plan zagospodarowania cmentarza.

Badania hydrologiczne wykazały, że teren musi być wywyższony,

z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych, dlatego trzeba było nawieźć sporo ziemi.

Opłotowanie cmentarza wykonane zostało zgodnie z projektem.

Frontowa strona, to mur z cegły klinkierowej – postawiony został przez firmę

Leona Roszyka z Michałowa, przęsła między filarami z drewna modrzewiowego

wstawione zostały przez firmę Stanisława Pawlaka z Chociczy.

Pozostałe ogrodzenie cmentarza wykonano z siatki drucianej.

Do zimy 2000r. na cmentarzu wybudowano ubikacje.

3 grudnia 2000r. po Mszy św. odprawionej w kaplicy,

licznie zgromadzeni wierni udali się na cmentarz gdzie po odmówieniu modlitwy,

ksiądz kanonik Kazimierz Kasprzak dokonał poświęcenia cmentarza.

Cmentarz wybudowano dzięki ogromnej woli i zaangażowaniu bardzo wielu ludzi.

Ofiarowane przez mieszkańców Chociczy, Roguska, Komorza i Teresy

środki pieniężne w sumie 58.218 złotych i nieodpłatnie wykonane prace

wyceniono na kwotę 85.000 złotych. Rada Gminy na ten cel przekazała 65.000 złotych,

pozyskane środki w krótkim czasie pozwoliły zakończyć pierwszy etap budowy.

6 grudnia 2000r. na teren cmentarza doprowadzono energię elektryczną.

Pierwszy pogrzeb na cmentarzu odbył się 4 stycznia 2001r.

Po przejściu księdza kanonika na emeryturę nowym proboszczem zostaje ksiądz Tadeusz Lorek,

który kontynuuje rozpoczęte dzieło. Wspólnie z księdzem kanonikiem w dniu 1 listopada 2001r.

dokonali poświęcenia fundamentów kaplicy cmentarnej.

19 czerwca 2002r. zakład murarski Henryka Kiela z Boguszyna rozpoczął stawianie murów,

by zakończyć je pod koniec sierpnia.

W październiku tego roku wykonano więźbę dachową i dokończono prace murarskie.

W październiku 2003r. powstaje parafia w Chociczy

i pierwszy proboszcz ksiądz Tadeusz Naskręt dokończył rozpoczętą budowę.

Od kwietnia 2004r. przy budowie kaplicy cmentarnej trwały intensywne prace.

Firma Henryka Buchwalda pokryła dach dachówką i wykonała opierzenie,

a firma Arkadiusza Bijaka wykonała podłoże betonowe i położyła płytki na posadzce kaplicy,

Kazimierz Kubiak założył boazerię wewnątrz kaplicy.

Założono kaptury na słupy parkanu i pomalowano drewniane przęsła.

Przed kaplicą położono kostkę brukową.

Wystrój ściany frontowej kaplicy to dzieło Zenona Pawlaka.

Podczas pierwszej wizytacji parafii w dniu 6 lutego 2005r.

biskup Marek Jędraszewski pobłogosławił kaplicę.

W dniu 22 marca 2005r. pozwolenie na użytkowanie kaplicy wydał powiatowy inspektor budowlany.

Na początku 2005r. do ubikacji na cmentarzu doprowadzono wodę i podłączono sanitariaty,

a w kostnicy zainstalowano chłodnię z nawiewem.

W kwietniu tego roku na krzyżu cmentarnym zainstalowano dużą pasyjkę Chrystusa,

ofiarowaną przez Leokadię Szymańską.

Płytki chodnikowe wyprodukowane latem 2005r.,

ułożone zostały do krzyża, w następnym roku chodnik położono do bramy cmentarnej.

Dzięki pracy, ofiarności wielu parafian i prywatnych firm z Chociczy

możliwe było dokończenie budowy cmentarza łącznie z kaplicą cmentarną.

HISTORIA BUDOWY PROBOSTWA

Przed powstałą w październiku 2003 r. naszą parafią Metropolita Poznański

Arcybiskup Stanisław Gądecki w dziedzinie inwestycyjnej postawił zadanie

wzniesienia domu parafialnego z mieszkaniem dla kapłana

oraz  pomieszczeniami do normalnego funkcjonowania parafii.

Przed podjęciem tego zadania musieliśmy dokończyć budowę kaplicy cmentarnej,

którą w 2005 r. pobłogosławił biskup pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej Marek Jędraszewski.

Od początku istnienia parafii  ks. proboszcz Tadeusz  Naskręt

załatwił pozwolenie na budowę oraz gromadził potrzebną dokumentację.

W grudniu 2004 r. przy ul. Ogrodowej wybrano i ogrodzono teren pod przyszłą plebanię.

Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i dokumentów w czerwcu 2005 r.

geodeta Zdzisław Kowalski wytyczył przyszłą budowę.

Budynek zaprojektowany został przez mgr inż. Krzysztofa Sokołowskiego.

Kierownikiem budowy został mgr inż. Adam Krzekotowski.

Wykonawcą, kierownikiem budowy został Jan Szik – parafianin, emerytowany murarz.

Od tego czasu parafianie wspólnie z ks. proboszczem ochoczo zabrali się do prac budowlanych.

7 czerwca zaczęto ręcznie kopać fundamenty, które wykonano w  ciągu półtora dnia.

Od południa 8 czerwca zalewano fundamenty, a 10 czerwca rozpoczęto wznoszenie murów,

które zakończono murować w dniu 27 czerwca.  

Do zalewania stropów w dniu 16 lipca stanęło około 30 parafian.

Więźbę dachową we wrześniu 2005 r. wykonała firma Ptaka z Książa.

W 2006 r. w budynku wykonano posadzki,

rozprowadzono instalację elektryczną (Hieronim Kwieciński i Bolesław Robaszyński),

wytynkowano pomieszczenia (Jan Durczak, Jan Dyderski, Henryk Grochowski),

doprowadzono instalację wodno – kanalizacyjną (Jan Łacina, Hieronim Kłosowski).

Dachówkę na dach położyła firma Henryka Buchwalda. Jerzy Szik wprawił okna i drzwi zewnętrzne.

Od marca 2007 r. Firma Artura Wielińskiego gipsowała ściany i ocieplała poddasze.

Instalację grzewczą podłączyła firma Stanisława Kiżewskiego  z Boguszyna.

Płytki w pomieszczeniach założyła firma  Arkadiusza Bijaka.

W lutym 2008 roku podłączono gaz do budynku, ocieplono zewnętrzne ściany,

założono panele podłogowe (Kazimierz Kubiak), na budynku założono odgromniki (Henryk Buchwald),

pomalowano ściany wewnętrzne (Wojciech Komorowski i Artur Wieliński),

wprawiono drzwi do pomieszczeń (Andrzej Adamczak),

postawiono parkan przed posesją (Jan Zenker i Władysław  Aleksandrowicz),

utwardzono Parking przed plebanią (Roman Ciesielski, Bolesław Robaszyński,

Tadeusz Kropski, Mateusz Piasecki, Dawid Ciesielski, Seweryn Goliński, Dominik Ciesielski).

W 2008 r. na zapleczu plebanii wybudowano budynek gospodarczy.

20 lutego 2009 r. do plebanii wprowadził się ks. proboszcz  Tadeusz Naskręt

– inicjator tego wielkiego przedsięwzięcia.

Oddanie do użytku w stosunkowo krótkim czasie domu parafialnego wraz z zapleczem

było możliwe dzięki zaangażowaniu się wielu parafian i firm działających w Chociczy

oraz modlitewne i finansowe wsparcie parafian.